Z czym wiąze się inwestycja w nieruchomości

Kiedy decydujesz się na zakup nowej nieruchomości…

Zastanawiasz się jakie formalności spadną na Twoją głowę podczas dopinania wszystkiego na ostatni guzik. Nie da się ukryć, że zakup nowej nieruchomości od dewelopera wiąże się z dużą ilością szczegółów do zapamiętania i załatwienia. Szereg umów do podpisania, z którymi na co dzień nie ma się do czynienia, może przysporzyć o zawrót głowy. Warto więc przygotować się na to, co może nas czekać. 

Czym jest umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna zawierana pomiędzy kupującym a sprzedającym, to nic innego, jak prawne zabezpieczenie kupującego przed sprzedaniem nieruchomości innemu zainteresowanemu. Jest to uproszczona forma gwarancji, którą otrzymuje kupujący. Umowa rezerwacyjna najczęściej stosowana jest w sytuacji, gdy zainteresowanych kupnem danej nieruchomości jest więcej. Zawierana jest na etapie oferowania przez dewelopera konkretnego lokalu. 

Umowa rezerwacyjna koniecznie powinna zawierać:

 • dane sprzedającego (dewelopera- dane firmy) oraz dane kupującego (imię, nazwisko oraz numer PESEL wraz z adresem),
 • cenę przedmiotu umowy,
 • dane dotyczące nieruchomości tj. metraż, numer lokalu, adres itp.,
 • skutki wynikające z niezachowania terminu bądź niewywiązania się z umowy rezerwacyjnej jednej ze stron,
 • datę podpisania umowy deweloperskiej,
 • wysokość opłaty rezerwacyjnej.

Umowa przedwstępna- czym jest i kogo zabezpiecza?

Umowa przedwstępna zobowiązuje jedną lub obie strony do zawarcia w przyszłości umowy końcowej. W sytuacji zawarcia umowy przedwstępnej jednostronnej jedynie jedna ze stron ma możliwość żądania wywiązania się tej umowy, prowadząc do zawarcia umowy przyrzeczonej. Gdy umowa jest zawarta w sposób dwustronny, obie ze stron mają możliwość żądania wywiązania się  z umowy drugiej strony. Umowę przedwstępną zawiera się w momencie, gdy jedna lub obie ze stron, w danej sytuacji nie mogą zawrzeć umowy przyrzeczonej, chcą jednak zawrzeć ją w przyszłości. 

Co jest najistotniejsze w umowie przedwstępnej?

Umowa przedwstępna powinna podobnie jak umowa rezerwacyjna, zawierać informacje dotyczące przedmiotu zakupu. Istotne jest również, aby zawrzeć informacje związane z terminem podpisania umowy końcowej. Dodatkowo w umowie mogą znaleźć się takie informacje jak:

 • wysokość zadatku,
 • kara umowna,
 • prawo do odstąpienia,
 • skutki rezygnacji. 

Umowa deweloperska bez tajemnic

Dla większości osób kupujących nieruchomość, podpisanie umowy deweloperskiej jest najważniejszym momentem w życiu. Umowa deweloperska jest umową cywilno-prawną, wynikającą z nałożonych zobowiązań poprzez ustawę o ochronie praw nabywcy z 16 września 2011 roku. Umowa deweloperska ma za zadanie, zapewnienie kupującemu, wywiązanie się z założenia odrębnej własności na nieruchomości przez dewelopera. Deweloper poprzez umowę deweloperską zobowiązuje się do wybudowania i sprzedania nieruchomości, w zamian za uiszczenie ustalonej ceny przez kupującego. Umowa deweloperska musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego- koszty wynikające ze sporządzenia umowy oraz wpisów do ksiąg wieczystych, leżą zarówno po stronie nabywcy, jak i dewelopera.

Ustawa o ochronie praw nabywcy jasno wskazuje, jakie treści powinna zawierać umowa deweloperska. Są to: 

 • określenie stron umowy, datę oraz miejsce podpisania umowy,
 • cena zakupionego przedmiotu,
 • istotne informacje dot. zakupionej nieruchomości,
 • informacje dot. miejsca inwestycji tj. numer działki, powierzchnia działki, stan prawny nieruchomości itp.,
 • usytuowanie nieruchomości w budynku,
 • określenie powierzchni i ułożenia pomieszczeń w lokalu,
 • termin przeniesienia praw własności na nabywcę,
 • wysokość oraz termin płatności świadczeń na rzecz dewelopera,
 • numer pozwolenia na budowę,
 • rodzaj pomiaru nieruchomości,
 • oświadczenie nabywcy dot. odbioru nieruchomości,
 • termin rozpoczęcia oraz zakończenia inwestycji,
 • warunki odstąpienia od umowy,
 • informacje o karach umownych i odsetkach dla stron umowy,
 • termin wraz ze sposobem zawiadomienia nabywcy o odbiorze nieruchomości,
 • informacje potwierdzające zgodę banku lub innego wierzyciela,
 • zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku.

Ważne! Brak któregoś z elementów określonych w ustawie daje możliwość zerwania umowy z deweloperem.

Posts created 72

Dodaj komentarz

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top